Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Защита на околната среда

Затоплянето на Земята продължава. Климатичните модели предвиждат, че при постоянно високите парникови емисии, до 2100 г. глобалната температура ще се повиши до 3.5 °С. Това ще има катастрофални последствия върху екосистемите и условията на живот на Земята. Природни бедствия, войни, бежански движения – с всичко това е напълно възможно да се сблъскаме и то много скоро. Затова е време за активни действия и всеки трябва да даде своя принос за намаляване на парниковите газове.

Голяма част от енергията се изразходва за отопление, което се явява един от основните причинители на вредните емисии на въглероден двуокис. При сграда, построена съгласно действащите строителни норми, с приета продължителност на ползване 80 години, дялът на енергията за отопление възлиза на над 60 % от всички разходи. Имено тук се крие огромен потенциал за справяне с климатичните промени.

Изолационните материли защитават климата и околната среда от неблагоприятния парников ефект

Пестенето на енергия постепенно се превръща в неизменна част от нашето ежедневие. Важна стъпка в тази насока е термичното саниране на старите сгради. Една стара постройка, санирана до ниво „пасивна къща” спестява на своите обитатели над 90% от енергията! Особено важна предпоставка за постигането на такъв ефект е топлоизолацията на фасадата, покрива и мазето.