Енергиен паспорт на сградите

Ниската консумация на гориво е съществен аргумент за избора на автомобил. Статистиката показва, че наред с транспорта и индустрията, третия най-голям консуматор на енергия е сградният фонд. Ето защо и при инвестицията в имот е важно да се знае колко електроенергия, течни горива и др. ще са необходими за осигуряване на комфортна експлоатация. Начин да се осигури Енергиен клас на сградасравняемост на сградите по отношение на консумацията им на енергия са енергийният паспорт и сертификат.

Енергийният паспорт и сертификат използват скала, подобна на тази при електроуредите, за определяне принадлежността на сградите към даден клас енергопотребление. За класифицирането им се взема под внимание консумацията на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, електроуреди, осветление и битова гореща вода. Високата позиция в скалата на класовете свидетелства за висока енергийна ефективност на сградата.

Какво представлява енергийният паспорт?

Енергийният паспорт е част от задължителния технически паспорт на сградите, който отразява състоянието на определена сграда към момента на издаването му. Целта му е да удостовери, доколко енергийните характеристики на една новострояща се сграда съответстват на проектните и нормативни изисквания за енергийна ефективност и какво е нейното очаквано състояние по отношение потреблението на енергия.

Кога се изготвя енергиен паспорт за дадена сграда?

Енергийният паспорт се съставя за всяка една нова сграда, след завършване на строителните дейности, преди въвеждането й в експлоатация. Предишните разпоредби изискваха този документ да се съставя и при извършване на основен ремонт, реконструкция или обновяване на съществуващите сгради, но с последните промени в Закона за техническите паспорти на строежите това изискване отпада.
За съществуващите стари сгради се издава направо енергиен сертификат след извършване на обследване от специалисти, сертифицирани по реда на ЗЕЕ.

От кого се издава енергийният паспорт?

Енергийният паспорт се изготвя от независимия консултант по строителен надзор или от техническия ръководител, когато става въпрос за строежи от пета категория.

Каква информация се съдържа в енергийния паспорт?

Енергийният паспорт се състои от няколко страници, съдържащи прогнозни данни за енергийните характеристики на сградата, коефициентите на топлопреминаване на ограждащите елементи и очаквания годишен разход на енергия. В него се извършва класификация на сградите според съответния клас на енергопотребление.

Енергийният паспорт дава информация за:
интегрираната енергийна характеристика на сградата, специфичния годишен разход на енергия kWh/m2
общия годишен разход на енергия в MWh
прогнозната стойност на емисиите на CO2
общите геометрични характеристики на сградата
класа на енергопотребление
годишния разход на потребна и на първична енергия
оползотворената енергия от възобновяеми енергийни източници
специфичните геометрични и топлотехнически характеристики на ограждащите конструкции и проектните им енергийни характеристики
източниците на енергия в сградата и годишен разход на енергия на техническите инсталации за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода

Каква е разликата между енергиен паспорт и енергиен сертификат?

Енергийният паспорт, като част от техническия, се издава преди въвеждането на новопостроените сгради в експлоатация. След това, по време на тяхната експлоатация, вече актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите се удостоверява с енергиен сертификат – Сертификат за енергийните характеристики на сградите. Той се издава след направено обследване за енергийна ефективност, което установява какъв е реалният разход на енергия и какви възможности има за неговото намаляване.

Енергийният сертификат е задължителен за всички сгради със застроена площ над 1000 кв. м. С промените на Европейската директива за топлосъхранение в сградите, с която се въвеждат по-високи изисквания към икономия на енергия в сградния фонд, този обхват се разширява. Първият сертификат за енергийните характеристики на сградата се издава в срок не по-рано от 3 и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация, тъй като е необходимо да са минали поне три отоплителни сезона, за да бъде установено реалното потребление на енергия. Сертификатът има валидност до 10 години и подлежи на актуализация след извършване на дейности, водещи до подобряване на енергийната ефективност на сградата (реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и др.).

Обследването и сертифицирането на сградите се извършва от лица, които имат необходимите технически средства, познания и квалификация и са регистрирани в Агенцията по енергийна ефективност.

Сертификатът за енергийните характеристики на сградите съдържа, подобно на енергийния паспорт, информация за енергийните показатели на сградата, но стойностите отразяват вече актуалното потребление на енергия и неговото разпределение. Освен това се прави и оценка на състоянието на отделните системи и ограждащи елементи и се предписват мерки, които да доведат до подобрение на енергийните характеристики на сградата. Енергоспестяващите мерки трябва да бъдат изпълнени в определен срок, след което се прави ново обследване и се издава нов сертификат.

Енергийният сертификат, за разлика от енергийния паспорт, притежава и определена категория. Сградите, въведени в експлоатация до 2005 г. с клас на енергопотребление „В” и тези до 1990 г. с клас на енергопотребление „С”, получават сертификат категория „А”, със срок на валидност 7 год., или 10 год., ако са въведени мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници. Сградите, въведени в експлоатация до 2005 г. с клас на енергопотребление „С” и тези до 1990 г. с клас на енергопотребление „D”, получават сертификат категория „Б”, със срок на валидност 3, съответно 5 год., ако са въведени мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници.

Енергиен паспорт
Сертификат за енергийните характеристики на сградите

Какво означават числата и понятията в енергийния паспорт?

Потребна енергия
Потребната енергия е количеството енергия, доставено до сградата, за покриване на предвиденото потребление (отопление, охлаждане, вентилация, осветление, домакински уреди и т.н.)

Първична енергия
Първичната енергия е енергия, която не е била обект на процес на превръщане и/или преобразуване.

Нетна енергия
Нетна енергия е количеството потребна енергия, която трябва да се внесе през отоплителната система или да се изнесе през охладителната система, за да се поддържа определена температура в пространствата.

Референтна стойност
Референтната стойност е официално приета или изчислена стойност, спрямо която се сравнява даден енергиен показател. Референтните стойности на показателите за ограждащите конструкции на сградите са регламентирани в нормативни актове. На база на тях се изчисляват референтните стойности на интегрираната енергийна характеристика.

Видове ограждащи конструкции и елементи U, W/m2K
Външни стени 0,35
Подова плоча над неотопляем подземен етаж 0,50
Плосък покрив, таван на наклонен/скатен покрив с отопляемо подпокривно пространство 0,28
Таванска плоча на неотопляван покрив 0,30

Коефициент на топлопреминаване
Коефициентът на топлопреминаване показва количеството топлина, което преминава за единица време през 1m2 от строителния елемент, при температурна разлика на въздуха от двете му страни 1°С. Той служи за изчисляване на топлинните загуби/печалби през строителните елементи на една сграда.

Законови разпоредби

Закон за енергийната ефективност
Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите
Наредба № РД-16-1057 за ... обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради ...
Наредба № РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският специалист в областта на топлоизолациите пусна в експлоатация... 
Групата Аустротерм с рекордни продажби за 2017
Австрийският специалист в областта на... 
Аустротерм експандира в Румъния
Австрийският производител на топлоизолации... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското...